Họ và tên giảng viên Mã số giảng viên Đơn vị

Họ tên trợ lý giảng dạyMã CBGD / SV - Học viênChức danh

Nội dung:
Tuần: Thứ: Ngày:
Phòng: Tiết bắt đầu: Tiết kết thúc: