Họ và tên CBNV Mã số (nếu có) Đơn vị

Thời gian rời khỏi phòng: Đến:
Nội dung